سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جهاد سازندگى خراسان 
عضو 
1359/01/01 
1360/01/01 
اجرایی 
همکاری 
جهاد سازندگى آذربایجان شرقى 
مسؤول گزینش و تحقیق 
1360/01/01 
1362/01/01 
اجرایی 
همکاری 
بخش فرهنگی جامعه مدرسین حو زه علمیه قم 
محقق اقتصاد اسلامی 
1372/01/01 
1375/01/01 
پژوهشی 
همکاری 
گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
عضو هیئت علمى و مدیر گروه 
1375/01/01 
1382/01/01 
اجرایی،پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
مدیر گروه اقتصاد 
1377/07/01 
1381/01/01 
اجرایی 
همکاری 
فصلنامه اقتصاد اسلامى 
عضو هیات تحریریه 
 
 
----- 
همکاری 
انجمن اقتصاد اسلامی حو زه علمیه 
ریاست 
 
 
اجرایی 
همکاری 
انجمن اقتصاد اسلامی ایران 
بازرس و عضو 
 
 
اجرایی 
تدریس 
مدرسه فقه و اصول مركز جهاني 
مدرس 
 
 
لمعه 
تدریس 
مدرسه امام باقر(ع) 
مدرس 
 
 
اصول و فقه و لمعه 
تدریس 
مدرسه فقه و اصول مركز جهاني 
مدرس 
 
 
مكاسب 
تدریس 
مدرسة مرعشیه و ومدرسة تخصصی فقه 
مدرس 
 
 
نظام‌های اقتصادی 
تدریس 
ومدرسة تخصصی فقه و اصول در حوزة علمیه قم 
مدرس 
 
 
نظام‌های اقتصادی 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
نظامهای اقتصادی 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
قواعد فقهی باب معاملات 1 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
مدرس 
 
 
قاعده شروط 
تدریس 
مدرسة امام خمینی حوزة علمیه قم مرکز جهانی علوم اس 
مدرس 
 
 
مکاسب