هزینه فرصت سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی
59 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » زمستان 1383 - شماره 16 (22 صفحه - از 77 تا 98)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله، مفهوم «هزینة فرصت سرمایه‌گذاری» و مفاهیم نزدیک به آن همچون «نرخ حذف» و «بهترین گزینة بعدی» تبیین، و اثبات می‌شود که از دیدگاه خُرد در فرض رقابت کامل و در بلند‌‌مدّت، هزینة فرصت سرمایه‌گذاری در اقتصاد مبتنی بر بهره‌، نرخ بهره است؛ ولی در غیر این فروض یعنی در اقتصاد مبتنی بر بهره در فرض عدم رقابت کامل و در اقتصاد بدون بهره، هزینة فرصت سرمایه‌گذاری در پروژة A، نرخ بازده بهترین پروژة بعدی است؛ و از دیدگاه کلآن که هزینة فرصت همة پروژه‌های سرمایه‌گذاری مدّ‌نظر است نیز فقط در فرض رقابت کامل در بلند‌‌مدّت، نرخ بهره، هزینة فرصت همة پروژه‌ها است؛ ولی در غیر این فروض چه در اقتصاد مبتنی بر بهره و چه در اقتصاد بدون بهره (اقتصاد اسلامی) سرمایه‌گذاری دارای هزینة فرصت نیست و فقط دارای نرخ حذف است. واژگان کلیدی: هزینة فرصت، سرمایه‌گذاری، نرخ بهره، نرخ حذف، بهترین گزینه بعدی.