نظریه رفتار تولید کننده و تقاضای کار در اقتصاد اسلامی
57 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » بهار 1383 - شماره 13 (32 صفحه - از 103 تا 134)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اوّل، به صورت خلاصه ادبیات موضوع در اقتصاد غرب ارائه می شود. در بخش دوم، مطالعاتی که اقتصاددانان در این باره صورت داده‌اند، طرح و نقد می شود، و در بخش سوم، نظریة رفتاربنگاه اسلامی با فروضی معیّن ارائه و تابع تقاضای نیروی کار از دیدگاه خرد و کلان معرّفی می شود. در این بخش، بازار نیروی کار به بازار اجاره و بازار مشارکت و همچنین بنگاه اسلامی به بنگاه حدّاکثر کنندة سود و بنگاه حدّاکثر کنندة تولید تقسیم شده و رفتار هر یک از دو نوع بنگاه و نیز تقاضای نیروی کار به وسیلة این‌دو در هر یک از دو بازار از دیدگاه خرد تبیین میشود و پس از به‌دست آوردن تابع و همچنین تقاضای هر بنگاه با جمع افقی آن‌ها به تابع تقاضای کل نیروی کار در بازار اجاره و مشارکت نیروی کار دست می یابیم. در خاتمة این مقاله نتیجه می گیریم که در شرایط مساوی، تقاضای کلّ نیروی کار در اقتصاد اسلامی حدّاقل به دو دلیل بیش‌تر از تقاضای کلّ نیروی کار در اقتصاد سرمایه داری است: وجود بنگاه هایی که هدف آن ها حدّاکثر کردن تولید است؛ وجود بازار مشارکت نیروی کار در سود. واژگان کلیدی: رفتار تولیدکننده، تقاضای نیروی کار، بازار اجارة نیروی کار، بازار مشارکت نیروی کار.