نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر (ره) درباره هویت اقتصاد اسلامی
55 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » تابستان 1385 - شماره 22 (24 صفحه - از 123 تا 146)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شهید صدر معتقد است که اسلام دارای مذهب و نظام اقتصادی است و اقتصاد اسلامی هویت علمی ندارد. در این مقاله پس از تبیین و نقد نظر وی درباره مذهب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی و ارتباط این مقولات با یک‌دیگر، اثبات می‌کنیم که تلقی شهید صدر از مذهب و نظام اقتصادی و علم اقتصاد نیازمند اصلاح و تکمیل است و اسلام افزون بر مذهب و نظام اقتصادی، دارای علم اقتصاد نیز هست. واژگان کلیدی: هویت اقتصادی، مذهب اقتصادی، نظام اقتصادی، علم اقتصاد.