عرضة نیروی کار در اقتصاد اسلامی
51 بازدید
محل نشر: فصلنامة تخصصی اقتصاد اسلامی 1383 شماره14
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی