اقتصاد کلان با نگرش اسلامی
42 بازدید
ناشر: مؤسسه انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
هدف این کتاب مطالعة نظام اقتصادی اسلام به روش علم اقتصاد کلان است و مطالب آن تکمیل‌کنندة مباحثی است که در کتاب ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام ارائه شد. در این کتاب، روابط رفتاری را در غالب مصرف کل، سرمایه‌گذاری کل، تقاضای کل پول، و... معرّفی کرده، در قالب مدل تعدیل یافتة IS-LM که آن را IIF-LAM می‌نامیم، به تحلیل کلان نظام اقتصادی اسلام در چارچوب ساختار کلان آن می‌پردازیم. این کتاب از یک فصل مقدماتی و هفت بخش و یک خاتمه تشکیل شده است. در فصل مقدماتي دربارة مفهوم نظام اقتصادي و روش تحقيق در این کتاب بحث مي‌کنيم. در بخش اوّل طیّ سه فصل، بر مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسلام مروری خواهیم داشت و در فصل پایانی این بخش رفتار عقلایی مسلمان که زیر بنای الگوهای خُرد روابط رفتاری کلان است، تبیین می‌شود. در بخش دوم ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام در قالب چرخة در آمدی ترسیم و روابط تعریفی معرّفی می‌شود. این بخش در حقیقت خلاصه‌ای از مطالب فصل دوم تا ششم کتاب ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام است و فقط برخی اصلاحات در آن صورت گرفته است. در بخش سوم با فرض ثبات قیمت‌ها، مخارج کل تعیین و منحنی IIF که نشان‌دهنده مقادیر تعادلی مخارج کل (y) و نسبت سهم سود صاحبان سرمایه (f) در بازار کالا است، استخراج می‌شود. در بخش چهارم، عرضه و تقاضا را در بازار پول بررسی و منحنی LAM که بیانگر مقادیر تعادلی y و f در این بازار است، استخراج می‌شود. در بخش پنجم، به تحلیل تعادل همزمان بازار کالا و پول می‌پردازیم وبا فرض تغییر قیمت، منحنی تقاضای کل را که بیانگر مقادیر تعادلی مخارج کل (y) و سطح قیمت‌ها است، به‌دست می‌آوریم. در فصل پایانی این بخش، ابزار سياست‌هاي پولي و مالي را در اقتصاد اسلامي معرفی، و اثر هر یک را بر تقاضای کل بررسی می‌کنیم. بخش ششم، طرف عرضة اقتصاد را مورد مطالعه قرار مي‌دهد و با تحليل تعادل در بازار کار و به کمک تابع توليد با يک نهادة متغيرعرضة کل استخراج می‌شود. سرانجام در بخش پايانی، تعادل عمومي و سياست‌هاي پولي و مالي و تأثير آن‌ها بر توليد ملّي تعادلی، قیمت‌ها و سایر متغیّرهای مدل مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در خاتمه نیز دستاوردهای این تحقیق بیان می‌شود. چ